Có 1 kết quả:

liàn rǔ

1/1

liàn rǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to condense milk (by evaporation)
(2) condensed milk