Có 1 kết quả:

liàn yóu ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

oil refinery