Có 1 kết quả:

jiān dàn juǎn

1/1

jiān dàn juǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

omelet