Có 1 kết quả:

jiān bǐng

1/1

jiān bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pancake
(2) CL:張|张[zhang1]