Có 1 kết quả:

yān juǎnr

1/1

yān juǎnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette
(2) CL:棵[ke1]