Có 1 kết quả:

yān hǎi

1/1

yān hǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the vast ocean