Có 1 kết quả:

yān huī

1/1

yān huī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette ash

Một số bài thơ có sử dụng