Có 1 kết quả:

yān jiǔ

1/1

yān jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tobacco and alcohol

Một số bài thơ có sử dụng