Có 1 kết quả:

yān suān

1/1

yān suān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) niacin (vitamin B3)
(2) 3-Pyridinecarboxylic acid C6H5NO2
(3) nicotinic acid