Có 1 kết quả:

yān tóu ㄧㄢ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette butt
(2) fag-end
(3) CL:根[gen1]