Có 1 kết quả:

shā zhù

1/1

shā zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to brake
(2) to stop
(3) to forbid