Có 1 kết quả:

shā wěi

1/1

shā wěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to finish off
(2) to wind up