Có 1 kết quả:

shā xìng zi

1/1

shā xìng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to vent anger