Có 1 kết quả:

shà shì

1/1

shà shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely
(2) very