Có 1 kết quả:

shà yǒu jiè shì

1/1

shà yǒu jiè shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a show of being very much in earnest (idiom)
(2) to act as if one is taking things very seriously