Có 1 kết quả:

shà yǒu qí shì

1/1

shà yǒu qí shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 煞有介事[sha4 you3 jie4 shi4]