Có 2 kết quả:

shā qì ㄕㄚ ㄑㄧˋshà qì ㄕㄚˋ ㄑㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to vent one's anger on (an innocent party)
(2) to take it out on (sb)

Từ điển Trung-Anh

(1) baleful look
(2) inauspicious influence
(3) (of a tire, balloon etc) to leak air