Có 1 kết quả:

shà bái

1/1

shà bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deathly white