Có 1 kết quả:

shà shén

1/1

shà shén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) demon
(2) fiend