Có 1 kết quả:

shā zhàng

1/1

shā zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to settle an account