Có 1 kết quả:

qióng qióng jié lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stand all alone