Có 1 kết quả:

zhào liàng

1/1

zhào liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to illuminate
(2) to light up
(3) lighting