Có 1 kết quả:

zhào zuò bù wù ㄓㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do something, never mind the circumstances