Có 1 kết quả:

zhào yuán yàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to copy
(2) to follow the original shape
(3) faithful restoration