Có 1 kết quả:

zhào dān quán shōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept without question
(2) to take sth at face value