Có 1 kết quả:

zhào yāo jìng ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) magic mirror for revealing goblins
(2) fig. way of seeing through a conspiracy