Có 1 kết quả:

zhào shè

1/1

zhào shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shine on
(2) to light up
(3) to irradiate

Một số bài thơ có sử dụng