Có 1 kết quả:

zhào dù

1/1

zhào dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

illumination (i.e. intensity of light)