Có 1 kết quả:

zhào chāo

1/1

zhào chāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to copy word for word