Có 1 kết quả:

zhào hù

1/1

zhào hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) care
(2) treatment (e.g. nursing care)
(3) to look after