Có 1 kết quả:

zhào bān

1/1

zhào bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to copy
(2) to imitate