Có 1 kết quả:

zhào liào

1/1

zhào liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tend
(2) to take care of sb