Có 1 kết quả:

zhào jiù

1/1

zhào jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as before
(2) as in the past