Có 1 kết quả:

zhào míng

1/1

zhào míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lighting
(2) illumination

Một số bài thơ có sử dụng