Có 1 kết quả:

zhào míng dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flare
(2) star shell