Có 1 kết quả:

zhào yìng

1/1

zhào yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shine
(2) to illuminate