Có 1 kết quả:

zhào yàng

1/1

zhào yàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as before
(2) (same) as usual
(3) in the same manner
(4) still
(5) nevertheless