Có 1 kết quả:

zhào zhǔn

1/1

zhào zhǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) request granted (formal usage in old document)
(2) to aim (gun)