Có 1 kết quả:

zhào piàn zi

1/1

zhào piàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

X-ray photo