Có 1 kết quả:

zhào piàn dǐ bǎn

1/1

zhào piàn dǐ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a photographic plate