Có 1 kết quả:

zhào dēng

1/1

zhào dēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to publish unaltered, as in the original
(2) Urtext