Có 1 kết quả:

zhào fā

1/1

zhào fā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide as before
(2) unaltered provision
(3) an authorized issue

Một số bài thơ có sử dụng