Có 1 kết quả:

zhào guǎn

1/1

zhào guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look after
(2) to provide for

Một số bài thơ có sử dụng