Có 1 kết quả:

zhào yuē dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) according to agreement
(2) as arranged
(3) as stipulated