Có 1 kết quả:

zhào jiù ㄓㄠˋ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) as before
(2) as in the past

Một số bài thơ có sử dụng