Có 1 kết quả:

zhào hú lu huà piáo ㄓㄠˋ ㄏㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to draw a dipper with a gourd as a model (idiom)
(2) fig. to copy slavishly