Có 1 kết quả:

zhào shuō

1/1

zhào shuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) normally
(2) ordinarily speaking