Có 1 kết quả:

zhào miàn

1/1

zhào miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to meet face-to-face

Một số bài thơ có sử dụng