Có 1 kết quả:

zhào piàn

1/1

zhào piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Internet slang) flattering photo (pun on 照片[zhao4 pian4])
(2) photoshopped picture