Có 1 kết quả:

fán rén

1/1

fán rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to annoy
(2) annoying
(3) irritating
(4) troublesome